De rechten op de ontwerpen, afbeeldingen, logo’s, foto’s en inhoud van deze site zijn eigendom van of in licentie gegeven aan Advocaat Op Maat. Ze worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten. U mag geen enkel deel van deze site kopiëren, reproduceren, wijzigen, distribueren, opnieuw publiceren, weergeven, posten of verzenden zonder de schriftelijke toestemming van Advocaat Op Maat. U mag afzonderlijke pagina’s alleen voor uw eigen persoonlijk gebruik bekijken of afdrukken.

Aansprakelijkheid, inhoud en advertenties

Hoewel Advocaat Op Maat zich inspant om ervoor te zorgen dat de inhoud op deze website nauwkeurig en up-to-date is, wordt er geen verklaring of garantie gegeven, expliciet of impliciet, met de nauwkeurigheid of volledigheid ervan. Advocaat Op Maat kan niet beloven dat deze website ononderbroken of volledig foutloos zal zijn; Advocaat Op Maat is niet verantwoordelijk als deze website om welke reden dan ook buiten onze controle niet beschikbaar is.

Advocaat Op Maat stuurt u details via e-mail en per sms (als het mobiele veld is ingevuld) en een adviseur zal contact met u opnemen voor meer informatie.

De inhoud van deze website mag niet worden opgevat als professioneel advies of aanbeveling van een product of dienst die wordt aangeboden door de bedrijven die dergelijke producten of diensten leveren. Advocaat Op Maat streeft ernaar om, voor zover mogelijk, te allen tijde een onafhankelijke beoordeling te geven van alle producten die op deze website worden beschreven.

We beweren niet dat enig advies op deze site moet worden opgevat als professioneel, gekwalificeerd advies; de inhoud van deze website mag uitsluitend voor informatieve doeleinden worden gebruikt en er mag niet op worden vertrouwd bij het nemen of nalaten van een beslissing; noch om enige actie te ondernemen of na te laten. Elke persoon die een contract aangaat met een product dat op deze website wordt beschreven, doet dit op eigen risico.

Advocaat Op Maat is op geen enkele manier verantwoordelijk voor informatie die wordt verstrekt op een website of bron die toegankelijk is via externe links van de Advocaat Op Maat -website. Advocaat Op Maat heeft geen controle over deze externe sites en bronnen en beveelt, onderschrijft of garandeert op geen enkele manier de geldigheid van inhoud, informatie, reclameproducten, diensten of ander materiaal dat op websites of bronnen van derden wordt aangeboden.

Voor zover wettelijk is toegestaan, wijst Advocaat Op Maat, inclusief het management en personeel, aansprakelijkheid af voor verlies, verspilde uitgaven, corruptie of vernietiging van gegevens, door welke oorzaak dan ook, die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik en de inhoud van deze website of enige andere van de op deze website beschreven producten.

Deze website bevat materiaal dat eigendom is van of in licentie is gegeven aan ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk, het uiterlijk en de afbeeldingen. Reproductie is verboden anders dan in overeenstemming met de copyrightvermelding, die deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.

Privacy

Onze bezoekers verklaren expliciet kennis te hebben genomen van ons privacybeleid.

Wijzigingen in de voorwaarden

Advocaat Op Maat kan de site of deze voorwaarden op elk moment wijzigen. Als u de site gebruikt nadat Advocaat Op Maat de voorwaarden heeft gewijzigd, bent u gebonden aan de nieuwe voorwaarden.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze voorwaarden en uw gebruik van deze site worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België en eventuele geschillen zullen alleen worden beslecht door de rechtbanken van Antwerpen.

Naam en ondernemingszetel:

Advocaat Op Maat

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen (België)